A+ R A-

RODO

Inspektor Ochrony Danych - Ariel Siałkowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO)-"Rozporządzenie",
Informuje, że:

1. Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Odrodzenia 7 w Kowalewie Pomorskim 87-410; +48 535353786 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm) oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz.2159 ze zm.), oraz aktów wykonawczych do ustaw.

b) realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, gablocie, gazetce- wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia.

3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłoby brak możliwości edukacji dziecka w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

8. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych , stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.