A+ R A-

Zarządzenie dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim z dnia 23.03.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

 Paragraf 1. Od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa się następujące zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim:

 1. Sposób organizacji kształcenia na odległość oraz forma kontaktu:
 • Nauczyciele organizują indywidualne oraz grupowe zajęcia za pomocą komunikatorów (facebook, telefon, skype, whatsuplub też inne dostępne dla nauczyciela oraz ucznia) i programu do webinariów (myownconference.com). Zajęcia powinny być dostosowane do możliwości ucznia pod względem dostępności narzędzi technologicznych oraz powinny uwzględniać obciążenie innymi zajęciami zdalnymi w ramach nauki pobieranej przez ucznia w szkole ogólnokształcącej. Nauczyciele przedmiotów prowadzonych indywidualnie organizują zajęcia po skontaktowaniu się z rodzicem lub uczniem i ustaleniu formy przeprowadzenia zajęć. Nauczyciele przedmiotów prowadzonych w grupach organizują zajęcia w grupach za pośrednictwem komunikatorów wideo lub platformy do prowadzenia webinarium (myownconference.com);
 • Mając na uwadze trudny okres epidemiczny i związane z nim niedogodności w prowadzeniu zajęć w szkole muzycznej oraz w innych szkołach, do których uczęszczają nasi uczniowie, nauczyciele mają obowiązek przeprowadzenia zajęć przybliżających uczniom wybrany materiał, który zamierzają poddać w późniejszym czasie sprawdzeniu w postaci testów, sprawdzianów itp. Niedopuszczalne jest wysyłanie zadań do wykonania samodzielnie przez ucznia bez przeprowadzenia choćby krótkiej lekcji online lub wskazania materiałów w internecie, które mogą przybliżyć przyswojenie tej wiedzy bądź umiejętności;
 • Nauczyciele samodzielnie ustalają zakres materiału, który ma być przerobiony w trakcie nauczania na odległość;
 • Nauczyciele prowadzą nauczanie na odległość w miejscu zamieszkania na własnym sprzęcie zachowując zasady bezpieczeństwa ochrony danych i podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci. W przypadku utrudnionego dostępu nauczyciela do internetu bądź urządzenia do prowadzenia zajęć zobowiązany jest on do przeprowadzenia zajęć w szkole dzięki udostępnieniu szkolnego laptopa, internetu oraz sali z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii (bezpieczna odległość, zasady higieny itp.) Nauczyciel, który nie może prowadzić zajęć z miejsca zamieszkania zobowiązany jest do zgłoszenia dyrektorowi lub sekretarzowi szkoły chęci prowadzenia lekcji w szkole z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 1. Sposób kontrolowania prowadzonych zajęć i sprawdzania wiedzy ucznia:
 • Nauczyciele dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym w temacie zajęć dydaktycznych oprócz zakresu materiału dodają wpis „zajęcia na odległość”;
 • Nauczyciele mogą wystawiać oceny na podstawie przygotowanego przez ucznia materiału z poprzedniej lekcji. Nauczyciele mogą przeprowadzać testy za pośrednictwem internetu (na przykład darmowe FORMULARZE GOOGLE-ankiety, testy) przy uwzględnieniu pseudominizacji danych uczniów (dla bezpieczeństwa wystarczy wpisywanie imienia i 2 pierwszych liter nazwiska);
 • Nauczyciele gromadzą dokumentację z przeprowadzonych zajęć (foto, printscreeny, zrzuty ekranu w urządzeniach mobilnych-telefon, tablet itp.) i udostępniają je dyrektorowi na jego polecenie w celu kontroli przeprowadzonych zajęć.
 1. Zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia:

 

 • Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień;
 • Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe;
 • W okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego; 
 • Pracownicy administracji i obsługi wykonują pracę zdalnie z domu w wykorzystaniem szkolnego laptopa i własnego internetu zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i tych narzędzi w celach służbowych. Pracownik obsługi pozostaje w gotowości do pracy i wykonuje powierzone mu obowiązki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii (bezpieczna odległość, zasady higieny itp.).

Paragraf 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25 marca 2020 r.