A+ R A-

Zarządzenie dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim z dnia 15.04.2020 r. - REKRUTACJA ONLINE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

  • Od dnia 15 kwietnia 2020 r. do odwołania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa się następujące zasady przeprowadzenia rekrutacji w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim:
  • Sposób składania wniosków

Opiekun prawny kandydata składa wniosek online dostępny na stronie szkoły lub przesyła skan pobranego i wypełnionego wniosku w wersji papierowej, który również można pobrać na stornie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.

Po otrzymaniu przez szkołę wypełnionego wniosku opiekun otrzymuje (na wskazany we wniosku adres e-mail) informację o terminie i warunkach technicznych przesłuchania online lub terminie przesłuchania w szkole (po zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty). Zaświadczenia lekarskie można składać również w późniejszym terminie, jeśli dostęp do lekarza pierwszego kontaktu jest utrudniony lub stanowi to zagrożenie dla kandydata związane z epidemią (zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej po zniesieniu ograniczeń).

Kandydaci podczas przesłuchania będą poproszeni o zaśpiewanie krótkiego fragmentu wybranej przez siebie piosenki oraz poproszeni o powtórzenie prostych ćwiczeń słuchowych i rytmicznych.

  • Pozostałe zasady rekrutacji pozostają bez zmian i określone są w STATUCIE szkoły
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 kwietnia 2020 r.