A+ R A-

Regulamin postępowania Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w celu zapobieganie i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców, interesariuszy i pracowników szkoły podczas zagrożenia epidemiologicznego i ograniczonego działania szkoły.

 • 1

Postanowienia ogólne

 • Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19.
 • W przypadku podejrzenia, że osoba przebywająca w szkole jest chora pracownik ma prawo prosić o opuszczenie budynku szkoły i ma obowiązek skontaktowania się z odpowiednimi służbami w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.
 • Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 • Wyznacza się pracowników administracji, jako osoby odpowiedzialne za dodatkowe poinformowanie o zasadach powyższego regulaminu oraz do udostępnienia maseczki i rękawiczek w przypadku braku takich u osoby, która chciałaby uzyskać informacje bezpośrednio w sekretariacie.
 • W sekretariacie nie mogą przebywać więcej niż 3 osoby ( w tym 2 pracowników sekretariatu).
 • Interesanci wchodzą do sekretariatu pojedynczo.
 • W szkole nie może przybywać jednorazowo więcej niż 15 osób.
 • Poza pracownikami wszystkie osoby przebywające w szkole zobowiązane są do noszenia maseczek (z wyjątkiem czasu, w którym bezpośrednio odbywa się badanie przydatności przed komisją lub noszenie ich utrudnia wykonywane prace bieżące), rękawiczek oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku i/lub w sekretariacie.
 • 2

Sposób organizowania badania przydatności

 • Dyrektor wraz z pracownikami administracji koordynuje kolejność przystępowania kandydatów do badania przydatności w taki sposób, aby ograniczyć przebywanie w budynku zbyt dużej ilości osób. Wyznaczone będą godziny indywidualne przesłuchań kandydatów.
 • Podczas badania komisja ma obowiązek noszenia rękawiczek oraz dezynfekcji rąk po każdorazowym kontakcie z kolejnym kandydatem.
 • Kandydaci oraz jego opiekun (wyłącznie jeden opiekun na kandydata) mają obowiązek przybycia na badanie przydatności ze swoją maseczką oraz w rękawiczkach.
 • Kandydat oraz jego opiekun ma obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.
 • Obowiązuje zakaz wstępu do budynku w przypadku objawów choroby zakaźnej COVID-19.
 • Osoby, które nie mogły przystąpić do badania przydatności w terminie podanym przez dyrektora, będą mogły przystąpić do badania w późniejszym terminie, ustalonym po ustaniu przeszkód, lecz nie później niż do 10 lipca.
 • Minimalna przestrzeń przeznaczona do organizacji zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 • Poza pracownikami wszystkie osoby przebywające w szkole zobowiązane są do noszenia maseczek (z wyjątkiem czasu, w którym bezpośrednio odbywa się badanie przydatności przed komisją), rękawiczek oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku i/lub w sekretariacie.
 • 4

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 • Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń w których odbywają się konsultacje, a także dezynfekowania toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także klawiatur komputerowych.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i nie mogą przebywać w szkole.
 • Wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, a także są zobowiązani do korzystania z nich w razie potrzeby. Dyrektor wyznacza pracowników sekretariatu– jako osoby odpowiedzialne za uzupełnianie i zamawianie ewentualnych braków w powyższych środkach.
 • 5

Kontakt z osobami trzecimi

 • Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 • W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 • Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 • Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli taka osoba wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 • 6

Pozostałe regulacje

 • Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 będą przekazywane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej.
 • Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia u osób przebywających w szkole objawów chorobowych.
 • Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów za pomocą dziennika internetowego oraz informacji wywieszonych na tablicy informacyjnej.