A+ R A-

W związku ze zmianą Ustawy Karta Nauczyciela  Art. 42. 2f. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

W zwiazku z powyższą zmianą przesyłamy w wiadomości na dzienniku elektornicznym harmonogram konsutlacji - godzin w których nauczyciel jest dostępny w celu indywidualnych rozmów z uczniem lub rodzicem. 

Pozostawiamy również i przede wszystkim, tak jak to miało miejsce dotychczas, możliwość rozmowy z nauczycielem przed lub po lekcji ucznia.