A+ R A-

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Jabłońska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 53 53 53 786. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Budynek, w którym znajduje się szkoła administrowany jest przez Zespół Szkół im. L. Wałęsy w Kowalewie Pomorskim i jego części udostępniane są na potrzeby działalności szkoły muzycznej. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w zachodniej części miasta Kowalewo Pomorskie. Do szkoły można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości około 100 metrów a dworzec kolejowy w odległości około 1500 metrów. Wejście o budynku szkoły muzycznej znajduje się z prawej strony od wejścia na teren szkoły. Najłatwiej, do wejścia do budynku dotrzeć korzystając z chodników i ścieżek pieszych znajdujących się przed budynkiem. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. W sąsiedztwie terenu na którym znajduje się budynek znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe w odległości około 50 metrów od wejścia na teren szkoły. Po zgłoszeniu w sekretariacie szkoły możliwy jest również wjazd bezpośrednio przed wejście do budynku szkoły. Wejście do części budynku w której znajdują się sale szkoły muzycznej z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów, które nie są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze do którego dostęp jest wyłącznie za pośrednictwem schodów. Większość sal lekcyjnych szkoły znajduje się na pierwszym piętrze. Na parterze szkoła muzyczna korzysta z 2 sal, w których możliwe jest wejście do budynku przez drzwi Zespołu Szkół im. L. Wałęsy, które umiejscowione są w centralnej części budynku na wprost od wejścia na teren szkoły w odległości 10 metrów od wejścia na teren posesji. Po poinformowaniu pracownika sekretariatu szkoły muzycznej możliwe jest udostępnienie tego wejścia, które posiada jeden pięciocentymetrowy stopień. Po skorzystaniu z tego wejścia dostępne są na tym samym poziomie dwie sale oraz toaleta dla niepełnosprawnych. W związku z powyższym kwestia załatwienia spraw w sekretariacie przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi sekretariatu telefonicznie lub e-mailem. Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika, którego dotyczy sprawa, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii z pracownikiem sekretariatu szkoły. Nr tel. 53-53-53-786 lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast numeracje sal oraz oznaczenie sekretariatu zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta, znajdująca się na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajdują się dwie sale lekcyjne, które są dostosowane do zajęć z udziałem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Kontakt do osoby koordynującej sprawę dostępności do szkoły oraz ewentualnej asysty dla osób niepełnosprawnych można uzyskać pod nr tel. 53-53-53-786 lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.