A+ R A-

Rekrutacja

REKRUTACJA

na rok szkolny 2024/2025 

Termin składania dokumentów do 28.05.2024 r.

29.05. 2024 r. – badanie przydatności do szkoły godz.17:00 I TERMIN

10.06. 2024 r. – badanie przydatności do szkoły godz.18:00 II TERMIN

plakat 2024

 

Obejrzyj przykładowe badanie przydatności do naszej szkoły muzycznej:

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o naszej szkole z 2021 roku:

lub z 2020 roku na Youtube: 

  

Możesz również osobiście zobaczyć jak wygląda obecnie szkoła oraz jej przyszła siedziba (planowane zakończenie remontu styczeń 2025 r.). Zapraszamy do odwiedzenia po wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu.

Chętnie oprowadzi Cię pracownik szkoły lub dyrektor.

Możesz zobaczyć jak wyglądają lekcje podczas drzwi otwartych.

 W trzech krokach możesz zostać uczniem publicznej szkoły muzycznej:


1. Wypełnij  wniosek dostępny poniżej Wniosek i zaświadczenie lekarskie (kliknij i pobierz). Wcześniej zapoznaj się ze specyfiką zajęć i obowiązków wynikających z podjęcia nauki w publicznej szkole muzycznej-informacje prawne, wymagania, podstawa programowa, itp. dostępne na stronie Centrum Edukacji Artystycznej-organu sprawującego nadzór pedagogiczny www.cea-art.pl 

2. Dostarcz wniosek oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej na minimum jeden dzień przed badaniem przydatności.

3. Przystąp do badania przydatności w terminach ogłoszonych powyżej oraz na BIP.

BADANIE PRZYDATNOŚCI

Kandydat wykonuje następujące ćwiczenie stanowiące wymagania rekrutacyjne:

 • Zaśpiewał fragment piosenki przygotowanej samodzielnie przed badaniem
 • Powtórzył głosem dźwięki grane na fortepianie
 • Rozpoznał czy grane jest jeden czy więcej dźwięków
 • Powtórzył głosem fragment melodii zagranej lub zaśpiewanej przez prowadzącego badanie
 • Powtórzył ćwiczenie zaprezentowane przez prowadzącego badanie rytmiczne klaszcząc lub grając na bębenku

Komisja stwierdza, że kandydat posiada predyspozycje do gry na instrumencie po wykonanych ćwiczeniach i rozmowie z kandydatem. 

 

Szczegółowe warunku rekrutacji określa REGULAMIN (kliknij i pobierz)

 

Poza wypełnionym WNIOSKIEM każdy z kandydatów zobowiązany jest do dostarczenia ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (od lekarza rodzinnego). Wzór znajduje się w powyższym (PDF) WNIOSKU KANDYDATA.

   Poniżej możesz ściągnąć WNIOSEK (PDF) wraz z zaświadczeniem. Wypełnij tradycyjnie: rodzic(str. 1, 2 ), lekarz (str.3) i dostarcz PODPISANY do sekretariatu przed badaniem przydatności.

WNIOSEK KANDYDATA DO POBRANIA (KILKNIJ I POBIERZ PDF)

Puste, wydrukowane wnioski do wypełnienia dostępne są również w szkole w godzinach pracy sekretariatu pon.-pt. 12:00-20:00.

Nie wymagamy żadnego przygotowania muzycznego. Szkoła muzyczna ma za zadanie rozwijanie talentów muzycznych, które drzemią w większości dzieci i młodzieży. 

Dla uczniów, którzy chcieliby pzygotować się do badania przydatności z jednym z nauczycieli naszej szkoły, zapraszamy do kontatu z sekretariatem od stycznia do maja. W tym czasie będziemy organizować bezpłatne krótkie zajęcie dla naszych kandydatów wyjaśniające i przygotowujące do badania przydatności. 

 

NAUKA W PUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ JEST BEZPŁATNA.

   Program nauczania w publicznej szkole muzycznej jest realizowany według podstawy programowej dla szkół artystycznych, przygotowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysoki poziom oraz końcowe efekty nauczania są monitorowane przez organ nadzoru pedagogicznego-Centrum Edukacji Artystycznej, co zapewnia uczniom dostęp do nauczycieli o specjalistycznych kwalifikacjach pedagogicznych (absolwenci Akademii Muzycznych w danej specjalności), którzy przyjeżdżają do naszej szkoły z Torunia oraz Bydgoszczy, gdzie kontynuują swój rozwój artystyczny pracując w profesjonalnych orkiestrach symfonicznych, kameralnych oraz projektach zagranicznych. 

   Możesz uczyć się gry na takich instrumentach jak: skrzypce, wiolonczela, kontrabas/gitara basowa, flet, saksofon, trąbka, fortepian, akordeon, perkusja, gitara.

Jeśli chcesz pomóc szkole:
a) pobierz i udostępnij nasz post z facebook 
i/lub
b) pobierz plakat(kliknij w link), wydrukuj i powieś plakat w Twoim sąsiedztwie. Wydrukowane plakaty dostępne są również w sekretariacie dla wszystkich, którzy chcą pomóc w akcji rekrutacyjnej do szkoły muzycznej w Kowalewie Pomorskim.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

   W naszej szkole nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim, w zależności od wieku kandydata zapisywanego do szkoły. Zajęcia odbywają się popołudniami od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00. Plany zajęć indywidualnych oraz część zajęć grupowych ustalane są na spotkaniach organizacyjnych we wrześniu, po otrzymaniu informacji o planach w szkołach ogólnokształcących.

1 godzina lekcyjna = 45 minut                      2/3 godziny lekcyjnej = 30 minut                                  1/3 godziny lekcyjnej = 15 minut

Cykl szescioletni:

Do cyklu sześcioletniego mogą być przyjęci kandydaci, którzy ukończyli 6 lat (proponujemy zacząć od wieku 7 lat) i nie przekroczyli 10 roku życia. Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

 • w klasach I - III : 2 razy 2/3 godziny lekcyjnej (pół godziny zegarowej) tygodniowo
 • w klasach IV - VI :2 razy 1 godzina lekcyjna (45 minut) tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasach I - III :

  - kształcenie słuchu (2 razy 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

  - rytmika lub podstawy rytmiki (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 • w klasie IV : 

            - kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

            - audycje muzyczne lub wiedza o muzyce (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

            - chór lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasach V - VI :

            - kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

            - audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

            - fortepian dodatkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)-nie dotyczy uczniów klasy fortepianu

            - chór lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 

Cykl czteroletni

    Do cyklu czteroletniego mogą być przyjęci kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia. Zajęcia z instrumentu głównego prowadzone są przez poszczególnych nauczycieli indywidualnie z każdym uczniem i trwają:

w klasach I - IV: 2 godziny lekkcyjne tygodniowo

Ponadto w poszczególnych klasach prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

 • w klasie I :

  - kształcenie słuchu (2 razy 1 godzina lekcyjna tygodniowo)

 • w klasie II : 

            - kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

            - audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

            - chór lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

 • w klasach III - VI :

            - kształcenie słuchu (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

            - audycje muzyczne (1 godzina lekcyjna tygodniowo)

            - fortepian dodatkowy (2/3 godziny lekcyjnej tygodniowo)-nie dotyczy uczniów klasy fortepianu

            - chór lub zespół instrumentalny (2 godziny lekcyjne tygodniowo)

W związku ze zmianami związanymi z nowym rozporządzeniem MKiDN o ramowych planach nauczania z 2023 r. działamy obecnie w dówch systemach nazewnictwa wybranych przedmiotów oraz planów rozkładu zajęć do czasu ukończenia nauki przez uczniów, którzy rozpoczęli ją podczas obowiązywania poprzedniego aktu prawa. 

Ramowy plan nauczania wg nowego rozporządzenia dostepny jest tutaj (kliknij i pobierz)

 

NAUKOWE, psychologiczne korzyści nauki Państwa dzieci w szkołach muzycznych:
Gorąco polecamy garść informacji NAUKOWYCH o aspektach nauki Państwa dzieci w szkołach muzycznych i wynikających z nich licznych korzyści. Szczególnie polecamy artykuł Pani dr A. Nogaj (str. 9) Życzymy miłej lektury.
Link do Zeszytów Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej:

Szkolnictwo artystyczne w Polsce

Szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy niemal 1000 szkół i placówek artystycznych, w których pracuje łącznie około 15 000 nauczycieli i kształci się odpowiednio prawie 95 tys. uczniów.

Oprócz ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego publiczne szkoły artystyczne mogą prowadzić także jednostki samorządu terytorialnego oraz  inne niż JST osoby prawne, a także osoby fizyczne. Oprócz szkół publicznych
w systemie istnieją także niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz bez uprawnień.

Szkolnictwo artystyczne nadzorowane jest przez ministra właściwego ds. kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego i tworzy odrębny system kształcenia, w stosunku do systemu edukacji ogólnej.

Wśród typów szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego znajdują się szkoły prowadzące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych oraz szkoły, w których uczniowie mogą realizować także obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki, tzn. realizowane jest tam również kształcenie ogólne.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego określa Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, natomiast kształcenie ogólne realizowane jest w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego, wydawane przez Ministra Edukacji i Nauki. System szkolnictwa artystycznego w zakresie kształcenia ogólnego jest pod każdym względem dostosowany do powszechnego systemu oświaty. Młodzież w każdym momencie ma możliwość zmiany szkoły z artystycznej na powszechną.

Szkolnictwo artystyczne stopnia podstawowego i średniego tworzy kilkanaście typów szkół artystycznych, których uczniowie mogą kształcić się w następujących zawodach szkolnictwa artystycznego: muzyk, plastyk, tancerz, aktor scen muzycznych, aktor cyrkowy.

W Polsce istnieje 19 publicznych uczelni artystycznych, które razem ze szkolnictwem artystycznym stopnia podstawowego, średniego i policealnego tworzą integralny system kształcenia artystycznego: 8 akademii muzycznych, 7 akademii sztuk pięknych, 3 uczelnie teatralne i filmowe, 1 uczelnia interdyscyplinarna (o profilu muzyczno-plastycznym).

Podstawowym celem szkolnictwa artystycznego jest wychowanie nowych kadr zawodowych kultury i sztuki. Służy temu zindywidualizowany system kształcenia, bazujący na relacji mistrz-uczeń oraz uwzględniający zróżnicowanie tempa
i intensywności nauczania.

System szkolnictwa artystycznego w Polsce otacza szczególną troską uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie. Stosowanych jest wiele różnorodnych form promocji, które dają szansę młodym artystom na weryfikację swoich umiejętności w konfrontacjach
z rówieśnikami oraz z oceną profesjonalistów. Szkoły artystyczne, których głównym zadaniem jest działalność dydaktyczna, dodatkowo są inspirowane do podejmowania aktywnych działań kulturotwórczych dla lokalnego środowiska.*

* Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/szkolnictwo-artystyczne-w-polsce